ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

Tekst pierwotny: Dz.U.2013.640

Pełny tekst tego dokumentu jest dostępny dla zalogowanych użytkowników LEX Delta. Jeśli chcesz wyświetlić pełny tekst tego dokumentu zaloguj się. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie LEX Delta »
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 
Przepisy ogólne
§ 1. 
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie sieci gazowej służącej do transportu gazu ziemnego.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) sieci gazowych ...
Pełny tekst tego dokumentu jest dostępny dla zalogowanych użytkowników LEX Delta. Jeśli chcesz wyświetlić pełny tekst tego dokumentu zaloguj się. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie LEX Delta »