Orzeczenie. Postanowienie z dnia 8 lipca 2009 r. I OSK 885/2009

Organ orzekający: Naczelny Sąd Administracyjny

Oglądasz dokument w wersji ograniczonej. Zaawansowane możliwości pracy z dokumentem w LEX Delta są dostępne dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się. Dowiedz się [więcej »]

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 8 lipca 2009 r.

I OSK 885/2009

Publikatory

LEX Delta nr 2243786

http://orzeczenia.nsa.gov.pl


Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji.


Orzeczenie jest prawomocne


Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Borowiec.
Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku K.K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej K.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2009 r. VI SA/Wa 2537/2008 o oddaleniu skargi K.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) września 2008 r., nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy
postanawia:
odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
Uzasadnienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 lutego 2009 r. VI SA/Wa 2537/2008 oddalił skargę K.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) września 2008 r. Nr (...), w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.
W dniu 6 maja 2009 r. skarżący wniósł skargę kasacyjną od ww. wyroku oraz wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że prowadzi szeroką działalność gospodarczą, która wymaga ciągłego przemieszczania się i korzystanie z samochodu jest dla niego koniecznością. Pozbawienie go możliwości korzystania z samochodu może spowodować znaczne ograniczenie tej działalności i ograniczenie pozycji rynkowej, a co za tym idzie stratę materialną i zmniejszenie zatrudnienia w prowadzonym przedsiębiorstwie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:
W myśl art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Z konstrukcji ww. normy prawnej wynika, iż to na stronie spoczywa obowiązek wykazania we wniosku przesłanek zawartych w powołanym przepisie, tj. przedstawienia konkretnych zdarzeń, które mogłyby uprawdopodobnić, że wykonanie zaskarżonej decyzji faktycznie spowoduje znaczną szkodę lub powstanie trudnych do odwrócenia skutków. Jak przyjęto w judykaturze, sąd rozpoznając wniosek nie dokonuje oceny zawartości skargi, dlatego też wniosek powinien zawierać odrębne uzasadnienie, bowiem samo powołanie się na skutki wymienione w art. 61 § 3 ustawy nie stanowi uprawdopodobnienia ich wystąpienia. Twierdzenia strony powinny również być poparte dokumentami źródłowymi. (por. postanowienie NSA z dnia 30 listopada 2004 r. GZ 121/2004 niepubl.).
Mając powyższe na względzie, wskazać należy, iż zatrzymanie prawa jazdy nie jest jednoznaczne z koniecznością ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej. Skarżący nie wykazał natomiast jakiego rodzaju działalność gospodarczą prowadzi, co uniemożliwia ocenę, czy posiadanie prawa jazdy istotnie jest niezbędne do jej prowadzenia.
Ponadto, przyjmując nawet, że w wyniku utraty uprawnienia do prowadzenia pojazdów działalność ta będzie musiała zostać ograniczona, okoliczności tej nie można uznać za dostateczną przesłankę wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęto bowiem, że jedynie w przypadku, gdy wykonanie zaskarżonej decyzji skutkowałoby zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej, nie zaś jej ograniczeniem, a w konsekwencji utratą jedynego źródła utrzymania strony skarżącej, spełniona jest przesłanka określona w art. 61 § 3 ww. ustawy (por. postanowienie NSA z dnia 16 stycznia 2008 r. II OZ 1386/2007 niepubl.). W przedmiotowej sprawie natomiast sytuacja taka nie występuje.
W świetle powyższego, mając na względzie całokształt okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, stwierdzić należy, iż skarżący nie uprawdopodobnił w dostateczny sposób możliwości wystąpienia przesłanek określonych w art. 61 § 3 powołanej ustawy. Tym samym, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, brak jest podstaw do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
Oglądasz dokument w wersji ograniczonej. Zaawansowane możliwości pracy z dokumentem w LEX Delta są dostępne dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się. Dowiedz się [więcej »]